V?a ra m?t các b?n 1 auto nút pháo r?t ti?n cho m?i ngu?i xài th? nha ^^!
Các B?n Download T?i Ðây
Hu?ng D?n GetWin Là S? Giây Ð? S? D?ng Pháo 30000 Là 30s N?u Các B?n Xài
Nhi?u Nhân V?t Thì Nên Ch?nh L?i Chút Th?i Gian Nhé
N?u Xài 1 Nv Thì Th?i Gian Là 30000 , 2 Nhân V?t Là 31000 C? Nhu Th? Là Ok
Get Point Là T?a Ð? C?a Pháo.Các B?n Nên Ch? Vào Viên Pháo ? Ô Th? 1 Và Nh?n
Shift X
Cám On Các B?n Ðã S? D?ng :


Auto Bày Bán 0 đ T?i V? T?i Ðây!!!
Ti?n Ích Giúp Các B?n C?n Rao Bán Ð?

Auto S? T? Rao Theo Kho?ng Th?i Gian Mà B?n Ðua Ra
Còn Khi Luy?n M?t T?ch S? Ko Ng? G?t
T?i V? T?i Ðây
*********Cách S? L?i Khi S? D?ng Win7 Không Xài Ðu?c AutoSell**********
N?u Các B?n S? D?ng Win7 Nên Ko S? D?ng Ðu?c Auto Sell Thì Mình ch? Cách Ð?
S? D?ng Ðu?c T?o Icon Ra N?n Destop R?i Kich Chu?t Ph?i Properties ->
Compatibility -> Run This program Ch?nh L?i Là WinDown Xp2
Tuong T? Nhu V?y Cung Làm Võ Lâm 2 Nhu Th?
Còn Auto Clickmouse
Dùng AutoClick T?ng Liêu (Võ Lâm II) R?t Ti?n
Auto Làm Nhiệm Vụ Trùng Sinh I,II,III....vvvvv
Auto Làm Nhiệm Vụ
Còn Auto Ép Đ
Auto Luyện Lăng 3 10 thành
Auto Pk Vip
Auto Nâng Cấp Trang Bi TCVD-TCTK-TK-TN
Download Auto HK Võ lâm 2
Mình m?i xóa có m?y hôm mà m?i ngu?i ph?n d?i quá tr?i , thôi mình up l?i nhe !
các b?n nên scan l?i tru?c khi xài nhé. Cách S? D?ng V?n Nhu Cu.
Ch?y VL2 tru?c , sau dó ch?y Auto Click ,B?m Get VL2 d? l?y c?a s? VL2
M?c nhiên t?a d? Click là t?a d? c?a Button Ch? t?o trong game , n?u không
mu?n click t?a d? n?y các b?n có th? di chuy?n chu?t d?n t?a d? khác trong
game , d? yên chu?t ( chu?t ph?i n?m trên c?a s? VL2 dã dã du?c b?n ch?n lúc
d?u nhé ) và b?m phím nóng CTRL A d? chuong trình ch?n t?a d? m?i .
Cách S? D?ng Autoclick Ð? Ch? Ð?
Nh?n phím nóng CTRL A và b?t d?u di b?ng auto sao cho nút Get trùng v?i nút
ch? t?o trong game.
- khi dã trùng nút th? phím nóng CTRL A ch?n th?i gian và start
*Các Phím Nóng :
CTRL A : L?y t?a d? m?i ( Ph?i có VL2 m?i có tác d?ng )
CTRL S : B?t Ð?u/Ngung Auto
Th?i gian ch? phù l?y 4500
Vu khí l?y 11000
Sau dó b?m b?t d?u d? ti?n hành .
*Các Phím Nóng :
CTRL A : L?y t?a d? m?i ( Ph?i có VL2 m?i có tác d?ng )
CTRL S : B?t Ð?u/Ngung Auto
Cái Này G?i Là Auto Pro Luôn Nè
Nó Có Th? Làm Vi?c Ðu?c Nhi?u Th?
Ðào tài nguyên
* Tr?ng cây
*An th?t nu?ng
*Tranh các lo?i chi?n tru?ng
• N?p Bát Nhã Ch?ng Thu
• Ðào Tài Nguyên Chi?n
Thanks dã d?c bài, thân chúc các b?n choi game online vui v? và nh? gi? gìn s?c kh?e nhé !Đăng tin tự động với phần mềm đăng tin TOP5. Dùng thử miễn phí!
Truy cập http://www.PhanMemDangTin.org (PhanMemDangTin.org)

Phần mềm đăng tin | Phan mem dang tin

(Phần mềm đã kích hoạt không có quảng cáo trên)

(Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo)